نقاشی کودکانمان را دست کم نگیریم(قسمت دوم)

نقاشی چیست؟نقاشی بیانگر چه مطالبی می تواند باشد ؟(قسمت دوم)

ب:خانه : در نقاشی هایکودکان، خانه بیش از هر چیز دیگر کشیده می شود.معمولا کودک خانه ای معمولی و پیش پاافتاده راترسیم می کند.ولی ضمن بالا رفتن سن کودک ساختما ن خانه نیز تکامل مییابد.در شروع کارمعمولا خانه ها به صورت یک مربع که بر بالای آن یک مثلثقرار دارد و سپسدیوارهای اطراف خانه کشیده می شود
خانه هایی کهکودکان ترسیم می کنندممکن است دارای باغچه وگل ودرهای بزرگ وپنجره وپرده های رنگینودودکش بخاری باشد.وسر انجام هنگامی که در داخل این خانه زندگی سعادتمندی وجوددارد،همراه حالتی دلباز عرضه شود .ولی برعکس ممکن است خانه ای بدون در ورودی که ازبقیه ی خانه ها نیز جدا مانده وبا دیواریهای بلند به صورت تنها ومنزوی عرضه شود.اینامر در سنین 5تا8 سالگی نشانگر خجالتی بودن کودک ووابستگی شدید او به مادر ،بعد از 8سالگی نشانگر احساس خود کوچک بینی وتنهایی در نوجوانی نشانگر شرم وحیای زیاده ازحد وداشتن احساسات رقیق است.

ج:درخت:برای تجزیه وتحلیل نقاشیدرخت باید سه قسمت آن را مشخص کرد که عبارتند از:ریشه ، تنه، شاخه وبرگ ها .ریشه کهدر زمین فرو رفته و درخت از آن غذا دریافت می کند، نماد نا خدا گاه رفتارها وفشارهای روانی وغریزی است
.
تنه که پر ثبات ترین ومشابه ترین عامل به خودکودک است ، بیانگر مشخصات دائمی کودک وعمق شخصیت اوست
.
شاخه ها وبرگ هابیانگر طریق ارتباط اوبا دنیای خارج است
.
ریشه نشانگر طبیعت بدویوعاشقانه کودک و در عین حال محافظه کاری و بی حرکتی اوست
.
تنه ی درختممکن است کوتاه ویا بلند کشیده شود .بچه ها در سنین پایین و قبل از دبستان معمولا" تنه درخت را بلند ترسیم می کنند ولی بعد از این سن بلند بودن درخت اغلب نسانگر عقبافتادگی فکری یا بیماری عصبی و یا آرزوی باز گشت به دنیای کوچکی وقبل از مدرسه است .تنه ی درخت ممکن است مستقیم وصاف ویا کج کشیده شود که در حالت دوم نشا نگر عدمثبات کودک است
.
درختی که دارای برگهای زیادودرهم است ،بیانگر شخصیتبلغمی مزاج ودرخود فرو رفته ی کودکی است که آمادگی تغییر وتحول ندارد ودرختی کهشاخه های مختلف آن هر کدام به سویی کشیده شده اند ،نشانگر حساسیت شدید کودکی است کهمسائل رابه سادگی می فهمد وقادر به ارتباط با دیگران است ودر عین حال به راحتی میتواند خود را با محیط سازگار کند
.

د:خورشید وماه :تصویر خورشیدنشانگرامنیت ، خوشحالی ،گرما ،قدرت وبه نظر بعضی از پژوهشگران نماد پدر مطلوباست.وقتی رابطه پدر با کودک خوب است همیشه خورشید درنقاشی های کودک به طور کامل درحال درخشیدن نمایش داده می شود .وهنگامی که این ارتباط مطلوب نیست ، خورشیددر پشتکوه ناپدید است ویا بصورت قوسی در افق دیده می شود اگرکودک از پدرشبترسد،خورشید بهرنگ قرمز تند ویاسیاه که مضطرب کننده است کشیده می شود.

/ 1 نظر / 41 بازدید
محمد رضا

سلام مامان پارسا خوبی؟ میدونم که سرتون خیلی شلوغه.مخصوصا که کارمن هم هستید. اومدم عیدو بهتون تبریک بگم. امیدوارم سال خوبی داشته باشید[گل]