Lilypie - Personal pictureLilypie Kids Birthday tickers

نقاشی چیست؟نقاشی بیانگر چه مطالبی می تواند باشد ؟(قسمت اول)

بازی یکی از شیوه های تخلیه انرژی اضافی است لذا نقاشی میتواند نوعی بازی برای کودک مطرح باشد . از طریق نقاشی فرد می تواند آنچه در ضمیر ناخود آگاه دارد و احتمالا" با عث ناراحتی واضطرابش می شود بیان کند . بیشتر نقاشیهای کودکان تصویرند یعنی باز نمایی چیزی هستند . وبه طور کلی نوعی بیان عواطف و اندیشه است. وهنگام رنگ آمیزی یک تصویر نا خدا گاه شمه ای از وضع عاطفی خود را بیان می کند.از جمله –عواملی که در تفسیر نقاشی کودکان به کار گرفته می شود می توان از طرز قرار گرفتن نقاشی بر روی صفحه کاغذ، سایه، ضخامت خط ،توالی اجزای کشیده شده ، مقدار وتوزیع جزئیات،
پاک شدنی ها ،تصویر لباس وزمینه نام برد .

خط : خط بدون وابستگی به محتوا نیز دارای بار شدید بیانی وقدرت وجودی خاصی است که پویایی وبنیان شکل از آن ناشی می شود .خط می تواند به اشکال مختلف ظاهر شود . ضخیم، نازک ، خط نقطه ،خط پیوسته ، عمودی،افقی،زاویه دار،مارپیچ،و غیره...... همچنین ممکن است براق یا مات ویا شفاف باشد.بنابر این خط به تنهایی توانایی آن را داردمه حالتهای روانی مختلف را مانند غم، شادی، بوالهوسی، عصبانیت ، و اطمینان به خود را نشان دهد.
خوشحالی و راحتی، حرکات راوسیع وپردامنه می کند ،نتیجه اش خطوطی بازتر وبلندتر است . ضعف عصب با فشردگی و کوتاهی خطوط، پرخاشگری باقطعه قطعه کردن و متغییر نمودن و به هم پیچیدن خطوط واحساسات با خطوط نازک و حرکات ملایم در آنها نشان داده می شود .کودکان پیشرفته تر خطوطی به اشکال مختلف وباحفظ تعادل میان قسمتهای مختلف وکودکان خجالتی خطوط کوتاه مثل چیزی که منع شده باشد ، ترسیم می کنند خطوط مقطع و تکه تکه تمایل به انزوا را نشان می دهد.

فضا: به طور کلی کودکانی که رسم و نقاشی آنها با تناسب بر روی کاغذ ترسیم شده ،کودکانی آرام هستند .به نظر یوشیم کودکانی که فضا را بهتر از دیگران حس می کنند دارای قابلیت درک بهتری هستند.
گرایشی که کودکان برای خارج شدن از کادر کاغذ دارند نه تنها بیانگر خصوصیات کودکان خرد سال یا عقب مانده ای است که کنترل عضلانی ندارند ، بلکه در میان کودکان بزرگتری هم که از کمبود محبت رنج می برند دیده می شود .این کودکان بطور اغراق آمیزی در جست وجوی توجه و کمک هستند تا کمبود اعتماد به خود را که مخصوص انسانها ی نامطمئن است ، جبران کنند .کودکان خجالتی وکمرو ونیز در گوشه ی کاغذ ویا در قسمت محدودی از فضا ی کاغذ ویا بر روی کاغذ کوچکی نقاشی می کنند .زیرا در مقابل سطح کاغذ های بزرگ خود را گم می کنند .واین نیز نشانگر عدم اعتماد واطمینان به خود است .کودکانی که د ر نقاشی این حالت را نشان می دهند احتیاج به تشویق و پشتگرمی زیادی دارند. بعضی دیگر از پژوهشگران متوجه شده اند که کودکان خرد سال ازبالای کاغذ شروع به نقاشی می کنند .علت این امر مربوط به شکل بدن آدمک وحرکات دست است ونیز اینکه قسمت بالا نشان دهنده ی سروآسمان ونمادی ازارزشهای والاست.
کودکی که زیاد به طرف چپ کاغذ متمایل می شود(اگرچپ دست نباشد) نشانگر غم واندوه وگوشه گیر بودن وبی اعتمادی نسبت به خوداست و سر انجام کودکانی که نقاشیهایشان کاملا" در مرکز کاغذ قرار می گیرد ،به طور کلی برخودواحساساتشان توجه وتمرکزفکری زیاد دارند.ترسیم از راست به چپ به منزله یک حرکت واپس رونده تلقی می شود.

مواردی که معمولا در نقاشیها ی کودکان دیده می شود:
الف شکل آدم :.اگر آدمک در مجموع هماهنگ باشد ، احتمال بسیاری وجود دارد که کودک کاملا سازگار باشد .اگر بر عکس آدمک مثلا در اندازه های خیلی کوچک و یا در گوشه ای از کاغذ کشیده شده باشد به معنای این است که کودک خود را کم ارزش و از دیگران پا یین تر می داند .


١-
سر :معرف مرکز شخصیت و قدرت فکری وهوشی وعامل مهار فشارهای درونی است . کودکان همیشه سر های بزرگ تریسم می کنند ،ولی اکر سر زیاد بزرگ باشد ،نشان گر آن است که( من) کودک بیش از حد طبیعی است.

 

٢-چهرهای بلندتر از حد متوسط می تواند نشانه ی جنبه هایی از شخصیت ،از قبیل پرخاشگری یا خود بزر گ بینی باشد .نقاشی های ریز وبسیار کوتاهتر از حد متوسط برای گروه سنی مربوط می تواند حاکی از نارسایی، کهتری،عزت نفس پایین،اضطراب یا افسردگی باشد.

٣- 
صورت :چون بسیار اهمیت دارد اغلب تنها کشیده می شود .کودکان پرخاشگر جزئیات آن را به حد اغراق آمیزی بزرگ ترسیم می کنند.در حالی که کودکان خجالتی جزئیات را از نظر می اندازند و فقط دایره صورت را ترسیم می کنند.و به ندرت صورتی را نیم رخ می کشند.

۴ -
دهان ودندان :ممکن است معنی نیاز به مواد خوراکی رانمایان سازد وهم به معنی پر خاشگری ویادرارتباط با مسائل جنسی باشد .لبها که بسته باشد ،نشان دهند تنش و فشاراست و چانه نشان قدرت ومردانگی است.

۵ -
چشمها:دنیای درون نقاش واجتماعی بودن او را نشان می دهد .کودکان خود ستا ،چشمها را با حالت های درنده و وحشی می کشند . چون چشمها ارزش زیبایی نیز دارند ،بنا براین دختر ها و دوستداران هم جنس خود چشمها را خیلی بزرگ می کشند.

۶ -
بینی :در بعضی مواقع ممکن است نشان دهنده مشکلات جنسی باشد.

٧ -
دست ها و بازو ها : غالبا مطرح شده است که کشیدن دستها و بازوان بزرگ نمایانگر قدرت و کنترل است ،به عکس ادعا می شود که حذف دستها ویا بازوان ، بازتاب احساس فقدان قدرت وبیهودگی و بی یاور بودن است ، اما حذف دستها وبازو ها در نقاشی کودکان زیر 5 سال امری متداول است . گفته می شود آن نقاشی هایی از چهره انسان که در آنها دستها در جیب فرو رفته پا پشت سر قرار گرفته ، بیانگر احساس گناه و اضطراب در باره ی کنترل محرکهای ممنوعه است.

٨
-پاها: کودکان ضعیف ودرون گرا اغلب برای آدمکهای خود پا نمی گذارند ویا اورا به حالت نشسته نقاشی می کنند.

٩ -
بالاتنه:اگر باریک ولاغر کشیده شود ،مشخص کننده ی این است که کودک از اندام خود ناراضی است ویا ازچاق شدن وبزرگ شدن می ترسد در مواردی دیگر بالا تنه ی لاغر ممکن است نشان دهنده ی ضعف جسمانی واقعی باشد.
-چهره : اندازه نقاشی از چهره ی انسان مهم ترین جنبه ی آن است ، زیرا انعکاسه مستیمی از عزت نفس نقاش است .

١٠-سایه زدن در بعضی قسمتهای بدن همیشه نشانه ی آن است که مسائل ومشکلاتی در قسمتهای در قسمتهای سایه زده وجود دارد.

 

 

 

بقیه در ادامه مطلبب: خانه : در نقاشی های کودکان خانه بیش از هر چیز دیگر کشیده می شود.معمولا کودک خانه ای معمو لی و پیش پا افتاده را ترسیم می کند.ولی ضمن بالا رفتن سن کودک ساختما ن خانه نیز تکامل می یابد.در شروع کارمعمولا خانه ها به. صورت یک مربع که بر بالای آن یک مثلث قرار دارد و سپسدیوار های اطراف خانه کشیده می شود
خانه هایی که کودکان ترسیم می کنندممکن است دارای باغچه وگل ودرهای بزرگ وپنجره وپرده های رنگین ودودکش بخاری باشد.وسر انجام هنگامی که در داخل این خانه زندگی سعادتمندی وجود دارد،همراه حالتی دلباز عرضه شود .ولی برعکس ممکن است خانه ای بدون در ورودی که از بقیه ی خانه ها نیز جدا مانده وبا دیواریهای بلند به صورت تنها ومنزوی عرضه شود.این امر در سنین 5تا8 سالگی نشانگر خجالتی بودن کودک ووابستگی شدید او به مادر ،بعد از 8سالگی نشانگر احساس خود کوچک بینی وتنهایی در نوجوانی نشانگر شرم وحیای زیاده از حد وداشتن احساسات رقیق است.

ج:درخت
:برای تجزیه وتحلیل نقاشی درخت باید سه قسمت آن را مشحص کرد که عبارتند ار:ریشه ، تنه، شاخه وبرگ ها .ریشه که در زمین فرو رفته و درخت از آن غذا دریافت می کند،که نماد نا خدا گاه رفتارها وفشار های روانی وغریزی است.
تنه که پر ثبات ترین ومشابه ترین عامل به خود کودک است ، بیانگر مشخصات دائمی کودک وعمق شخصیت اوست.
شاخه ها وبرگ ها بیانگر طریق ارتباط اوبا دنیای خارج است.
ریشه نشانگر طبیعت بدوی وعاشقانه کودک و در عین حال محافظه کاری و بی حرکتی اوست.
تنه ی درخت ممکن است کوتاه ویا بلند کشیده شود .بچه ها در سنین پایین و قبل از دبستان معمولا" تنه درخت را بلند ترسیم می کنند ولی بعد از این سن بلند بودن درخت اغلب نسانگر عقب افتادگفکری یا بیماری عصبی و یا آرزوی باز گشت به دنیای کوچکی وقبل از مدرسه است .تنه ی درخت ممکن است مستقیم  وصاف ویا کج کشیده شود که در حالت دوم نشا ن گر عدم ثبات کودک است.
درختی که دارای برگهای زیاد ودرهم است ،بیانگر شخصیت بلغمی مزاج ودرخود فرو رفته ی کودکی است که آمادگی تغییر وتحول ندارد ودرختی که شاخه های مختلف آن هر کدام به سویی کشیده شده اند ،نشانگر حساسیت شدید کودکی است که مسائل رابه سادگی می فهمد وقادر به ارتباط با دیگران است ودر عین حال به راحتی می تواند خود را با محیط سازگار کند.

د:خورشید وماه :تصویر خورشید نشانگرامنیت ، خوشحالی ،گرما ،قدرت وبه نظر بعضی از پژوهشگران نماد پدر مطلوب است.وقتی رابطه پدر با کودک خوب است همیشه خورشید درنقاشی های کودک به طور کامل در حال درخشیدن نمایش داده می شود .وهنگامی که این ارتباط مطلوب نیست ، خورشیددر پشت کوه ناپدید است ویا بصورت قوسی در افق دیده می شود اگرکودک از پدرش بترسد،خورشید به رنگ قرمز تند ویاسیاه که مضطرب کننده است کشیده می شود.
به نظر" اوبن "
ماه اغلب نشانگر نیستی است ،زیرا زمانی که خورشید یعنی نماد زندگی ناپدید می شود ظهور می کند .به همین دلیل بسیاری از کودکان آن را در نقاشیهایی که از قبر وقبرستان می کشند به کار می برند.

ه:حیوانات:اگر کودک به دلیلی جز اینکه ،در محیط زندگی حیوانی دیده باشد یا خودش حیوانی داشته باشد یا اصولا حیوانات را دوست داشته باشد ، حیوانی را نقاشی کند ( معمولا حیوانات وحشی )ممکن است به دلیل احساس گناه وتقصیری باشد که کودک در موقعیت خاص حس کرده باشد و چون جرأت آن را ندارد که گناه خود را ترسیم کند ترجیح می دهد احساسات وعادات وتمایلات خود را در قا لب تصویر حیوانی نشان بدهد ،درست مانند زمان بازی با عروسک هایش که برایش جالب وبسیار جذاب است.،زیرااو می تواند آزادانه هر چه دلش می خواهد از زبان عروسک ها یش بیان کند ،بی آنکه خود احساس گناه کند.


و:اتومبیل:درجوامع امروزی ماشین نماد قدرت است وبه همین دلیل درنقاشی های کودکان (مخصوصأ) پسرها زیاد دیده می شود.به نظر" لونی" که آزمایش ترسیم ماشین را ابداع کرد،نوجوانان درسن بلوغ از کشیدن تصویر انسان خود داری می کنند .وتصویر ماشین را ترجیح می دهند که خود به خود نشان دهنده ی وابسته بودن فرد به دنیای خارج و ترجیح دادن زندگی سرد ماشینی بر دنیای انسانهاست.

برگرفته و خلاصه شده از: الان یادم نیست ولی حتما مینویسم!موضوع مطلب : مقالات
چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸ :: ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ ::  نويسنده : مامان وحیده
     
درباره وبلاگ
مامان وحیده

من پارسا هستم.متولد 30 فروردین 84.به دایناسور خیلی علاقه دارم.هیچکس نمیدونه چرا به اونها علاقه مند شدم.خودم اسم این وبلاگ رو انتخاب کردم.مامانم برام مینویسه.از خاطرات من میگه.
پيوندها
نويسندگان
RSS Feed